جستجو مزایده ها/مناقصه ها


نوع
موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش سردرختی محصول باغات آلو کشت و صنعت مزرعه نمونه به مساحت حدودی 40 هکتار 1398/3/27 1398/3/12 1398/3/27
2 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش باغات آلو، سیب بهاره، هلو، شلیل و کل باغ بیست هکتاری بصورت سردرختی در کشت و صنعت باغات 1398/3/21 1398/3/12 1398/3/22
3 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محلوج پنبه کشت و صنعت انابد خرداد ماه 1398 1398/3/20 1398/3/4 1398/3/20
4 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح در مجتمع کشتارگاه و بسته بندی کشت و صنعت مزرعه نمونه خرداد ماه 1398 1398/3/12 1398/2/31 1398/3/12
5 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش اقلام مازاد برنیاز و مستعمل کشت و صنعت انابد 1398/3/9 1398/3/4 1398/3/13
6 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش باغات آلبالو، زردآلو، هلو 60 روزه و شاتوت بصورت سردرختی در کشت و صنعت باغات 1398/3/5 1398/3/4 1398/3/5
7 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش جالیز هندوانه و خربزه سازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان 1398/3/1 1398/2/10 1398/2/31
8 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول پسته سازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان اردیبهشت ماه 1398 1398/3/1 1398/2/10 1398/3/1
9 شرکت کشاورزی رضوی فروش باغات آلبالو، گیلاس، زردآلو و هلو 60 روزه بصورت سردرختی در کشت و صنعت باغات 1398/2/26 1398/2/23 1398/2/26
10 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش سیلو ذرت علوفه ای کشت و صنعت مزرعه نمونه اردیبهشت ماه 1398 1398/2/21 1398/2/10 1398/2/21
12345678910...صفحه آخر